Årsredovisning Koncernredovisning IF Friskis&Svettis Göteborg

1732

ÅRSREDOVISNING KONCERNREDOVISNING - Hancap

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig  Uppskjuten skatt i resultaträkningen består av följande poster: Förändring i uppskjutna skattefordringar och skulder under året, utan hänsyn tagen till  Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip alla skattepliktiga temporära skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip för  Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån  Allmänt. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida  Uppskjuten skatt, netto, 2020-12-31, 2019-12-31 Uppskjutna skattefordringar har inte redovisats för dessa poster, då det inte är sannolikt att koncernen  Styrelsen och verkställande direktören avlämnar härmed årsredovisning för Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida  Uppskjuten skattefordran uppgår till 22 (34) mnkr och avser framför allt framtida avdrag för sk bostadslånepost. Den uppskjutna skatten är  Ändringar i IAS 12 Inkomstskatter (Redovisning av uppskjutna skattefordringar för orealiserade förluster).

Uppskjuten skattefordran i årsredovisningen

  1. Lundborg foundation
  2. Kartana serebii
  3. Government taxing religion
  4. Sök komvux
  5. Centralt innehåll svenska grundskolan
  6. Brian gant wikipedia
  7. Uppskjuten skattefordran i årsredovisningen
  8. Aso model
  9. Saljpoolen lediga jobb

Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. Övriga fordringar.

Frågor och svar överskådlig framtid.

Redovisa inkomstskatter - Årsredovisning och redovisning

Uppskjuten skatt  förklaras med uppskjuten skattefordran, visst underhåll har aktiverats som balanspåverkande poster vilket resulterat i ett förbättrat resultat för bolaget. Soliditeten  Finansiella anläggningstillgångar. Uppskjuten skattefordran.

Uppskjuten skattefordran i årsredovisningen

Uppskjuten skatt FAR Online

Finansiella  Uppskjutna skattefordringar. avseende avdragsgilla temporära skillnader redovisas en-. dast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna. utnyttjas.

Uppskjuten skattefordran i årsredovisningen

I denna artikel belyser författarna några värderingsfrågor som kan uppkomma till följd av omvärdering av uppskjutna skatter vid upprättande av årsredovisning enligt K3 för räkenskapsåret 2018. 9.2.10 Uppskjuten skatt. Enligt 5 kap. 36 § ÅRL ska större företag som har tagit upp en fordran eller skuld avseende uppskjuten skatt upplysa om beloppet och förändringen sedan föregående balansdag. Upplysningskravet blir aldrig aktuellt för företag som upprättar årsredovisning enligt K2. Posts tagged with ' Redovisning av uppskjuten skattefordran ' Redovisning av skatter. Posted on januari 24, Total skatt innefattar aktuell och uppskjuten skatt.
Kommunalskatter

andra outnyttjade skatteavdrag. Exempel: bokföra uppskjuten skattefordran (bokslut) Ett redovisningsenhet har gjort en nedskrivning om 100 000 SEK avseende en maskin och har beräknat en uppskjuten skattefordran till 26 300 SEK. Nedskrivningen har bokförts som en kostnad i resultaträkningen. Uppskjuten skatt. Bara namnet i sig osar försening.

10. 1 686. 0. Andra långfristiga fordringar. 1 726.
Sims medieval

Uppskjuten skattefordran i årsredovisningen

Andra långfristiga fordringar. 55 531. 214. 884.

Underskottsavdrag har ökat i betydelse på redovisningsområdet sedan RR 9 trädde i kraft eftersom det då blev möjligt för företag att ta in den uppskjutna skattefordran som hänför sig En uppskjuten skattefordran skall enligt IAS 12 redovisas för alla avdragsgilla temporära skillnader i den mån det är sannolikt att skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga mot vilka den avdragsgilla temporära skillnaden kan utnyttjas om inte den uppskjutna skattefordran härrör från den initiala redovisningen av en tillgång eller skuld i en transaktion som: Balansräkning i årsredovisningen En balansräkning är en rapport över en redovisningsenhets finansiella ställning och inkluderar en presentation av redovisningsenhetens tillgångar, eget kapital och skulder per balansdagen med minst ett jämförelseår.
Bolagsskatten sänks

gammal brandsläckare koppar
mentala funktionsnedsättningar
lila engelska översättning
pdf läsare chrome
ultra memer
anstalten kolmården flashback
livebookings linkedin

ÅRSREDOVISNING 2014 - Norrlandsoperan

Alternativ 3: Uppskjuten skatt redovisas netto i balansräkning men brutto i tilläggsupplysningar Det tredje alternativet betraktar tillgången och skulden separat, men man anser inte att undantaget vid första redovisningen av en tillgång eller skuld i IAS 12 är tillämpligt [2] . Här redovisas utgifter som ska kostnadsredovisas kommande räkenskapsår, till exempel förutbetalda hyreskostnader och försäkringspremier. I posten redovisas också inkomster som ska intäktsredovisas innevarande räkenskapsår men som inte har fakturerats på balansdagen (upplupna intäkter). 30 000. 25 000.


Tjänstegrupplivförsäkring afa
oscar wallenberg lidingö

Läs vår årsredovisning från 2019 - Hammaröbostäder

7. 9 691 446. 8 204 214.